Modificació puntual NN SS referida a l’ampliació de l’àrea de serveis (St)