Ordenances

            Quotes vigents a partir del 1-01-2014

            Quotes per a 2014 no s’han modificat, continuen vigents les de l’any 2013

  • TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

            Preus vigents a partir del

  • TAXA D’ESCOMBRARIES 

            Preus vigents a partir del