Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7630 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça de tècnic/a auxiliar de la sala de lectura compartint feines d'auxiliar administratiu amb tasques a l'àrea de Cultura i Noves tecnologies de l'Ajuntament d'Argelaguer
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7289 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7278 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'informació pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries referida a l'ampliació de l'àrea dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit d'aigua i a la seva accessibilitat
Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5118 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4327 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3178 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2993 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2314 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació del Pla de Disposició de Fons
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1174 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 272 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019