Alcalde

alcade

Artur Ginesta Rambla va néixer el 26 de setembre de 1958 a Barcelona. Té quatre fills. Va estudiar batxillerat a l’ institut Sant Pere Claver (Ausiàs March),  i disseny industrial a l’escola Massana, tot a Barcelona. Es va traslladar a Argelaguer l’estiu del any 1983 i va anar a viure a Can Cenrrera on encara hi viu.

 

Gran part de la seva trajectòria ha anat lligada al sector de la construcció, va treballar per diferents  empreses  fins que després de dos intents d’ abandonar el sector,va acabar fundant la seva pròpia empresa l’any 1992. Ha estat molt lligat al teixit associatiu d’Argelaguer i vinculat molt estretament als Geganters , al FC Argelaguer i a l’associació de mares i pares de l’escola Montpalau. Es va iniciar en el món associatiu i en el treball per la comunitat l’any 1975 a l’Ateneu llibertari del poble sec fins que va fer el servei militar a Melilla.

 

L’any 2015 va acceptar encapçalar una llista independent a les eleccions municipals, I.P.A. (independents per argelaguer).Tot i ser una llista única va obtenir un recolzament del 56,08% del cens. Des del 13 de juny de 2015 és alcalde d’Argelaguer.

 

 

Competències de l'Alcalde

 • – Representar l’ajuntament.
 • – Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • – Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • – Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • – Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • – Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • – Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • – Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • – Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • – Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • – Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • – Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • – Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • – Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • – Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • – Nomenar els tinents d’alcalde.