Ple

Periodicitat de les sessions


Formació del Ple

IPA

 • Artur Ginesta Rambla : Alcalde i responsable de la regidoria d’urbanisme i hisenda
 • Xavier Quintana Ricart : 1è Tinent d’alcalde i responsable de la regidoria de serveis i benestar
 • Núria Roig Bazan : Regidora de participació ciutadana i cultura
 • Alba Cordonets Galdon : Regidora d’esports i joventut
 • Jordi Buch Juanola : Regidor d’ensenyament
 • Sergi Balateu Fabrega : Regidor de noves tecnologies i promoció
 • Oriol Mascaró Vidal : Regidor de medi ambienta i paisatge

Periodicitat de les sessions

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

Actes dels Plens

Enllaç: ACTES DE PLENS