ASSOCIACIÓ D’AIKIDO RITSU ZEN LA GARROTX

Objectius, finalitat i activitats desenvolupades, per l’associacó:
Els fins de l’associació són:
Primer: Estudi i fornent dels valors del I’Aikido.
Segon: Desenvolupar les activitats pròpies per mitjà de : pràctiques
regulars, exhibicions, col. loquis, seminaris, trobades, publicacions,
etc,..
Tercer : Potenciar lligams d’amistat i col.laboració entre els associats.
Quart: Desenvolupar i expandir el concepte de Budo tradicional (conjunt
de disciplines entre les que destaquem I’Aikido, el Kenjutsu el
Karate, i la meditació Zen i els valors ètics, morals i filosòfics
pròpis de les mateixes per el desenvolupament i el creixement
personal de les persones dins la nostra societat)
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats
següents:
. Pràciiques regulars de les disciplines del Budo Tradicional (Aikido,
Kenjutsu, Karatedo, etc…). ¡ Exhibicions. . Col.loquis, o Seminaris. o Trobades. . Publicacions.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

NIF o Nombre de registre al Registre General d’Associacions :

Representant: Ferran Colomer Sans

President::Ferran Colomer Sans

Portaveu: Ferran Colomer Sans

Adreça: Major, 1

Correu electrònic/ Telèfon: ferrancolomersans@gmil.com

Nombre de socis: